معدن ثامن کوپ مرمریت کرم سنگ ثامن بجستان معدن مرمریت کرم مرمریت کرم مرمریت صورتی کوپ مرمریت صورتی واحد فراوری ثامن معدن ثامن بجستان
تصویر بعدی تصویر قبلی

واحد نمونه معدنی

واحد نمونه معدنی
عنوان محصول واحد نمونه معدنی
توضیحات :

سنگ ثامن بجستان

تعداد بازدید : 583