معدن ثامن کوپ مرمریت کرم سنگ ثامن بجستان معدن مرمریت کرم مرمریت کرم مرمریت صورتی کوپ مرمریت صورتی واحد فراوری ثامن معدن ثامن بجستان
تصویر بعدی تصویر قبلی

بهره بردار نمونه استان

بهره بردار نمونه استان
عنوان محصول بهره بردار نمونه استان
توضیحات :

سنگ ثامن بجستان

تعداد بازدید : 526