معدن ثامن کوپ مرمریت کرم سنگ ثامن بجستان معدن مرمریت کرم مرمریت کرم مرمریت صورتی کوپ مرمریت صورتی واحد فراوری ثامن معدن ثامن بجستان
تصویر بعدی تصویر قبلی

معدن کمرزرد

معدن کمرزرد
عنوان محصول معدن کمرزرد
توضیحات :

سنگ ثامن بجستان

تعداد بازدید : 595